Linkcaring

तपाईंको बालबालिकाको स्वास्थ्यको  वर्तमान जानकारी

तपाईको बच्चा कुन उमेरको छ ?

68658_1366976586661942_11652474012054065
320028_166954356733984_744053456_n.jpg
294011_124239124338841_601878_n.jpg
18423850_10207347192837581_1540916524931
550106_247606078668811_1671073426_n.jpg
18447238_1671158566231982_63747422478737
19554123_2094024597290467_41936939677513
30221341_517329841995959_586404400457580
40562556_2830718026954450_59728734765145
36538488_1746271772135560_15778596074584
IMG_7081.jpg

 हाम्रो बारेमा  

तपाईंको बच्चाको सम्बन्धमा जानकारी पहुँचयोग्य र उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दर्छौं । हामीले तपाईंको बच्चाको लागि यस्तो  वातावरण बनाएका छौं जुन तपाईं सँगसँगै र तपाईंको बच्चाको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान गर्न  मद्दत गर्दछ। यहाँ तपाईंले  अद्यावधिक जानकारी पाउनुहुनेछ जुन आमाबाबु, शिक्षक, डाक्टरहरू सबैलाई तपाईंको बच्चा स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्याउनेछ

 
 

Linkcaring 2018 | Terms of use